دانلود فایلهای راهنمای کاربری

1راهنمای وسترن بلات دنا ژن تجهیز
2راهنمای تانک عمودی دنا ژن تجهیز
3راهنمای تانک افقی دنا ژن تجهیز
4راهنمای پاور سوپلای الکتروفورز