ساده سازی و کیفیت کالا از جمله آیتم هایی هستند که کاربران همواره به دنبال آن بوده اند. سیستم الکتروفورز پاور سـرهم ساخت دنا ژن تجهیز با طراحی ساده و کاملا کاربر پسند فرایند الکتروفورز را به صورت تکنیکی راحـت و یکپارچـه تبـدیل نموده است. همواره با مد نظر قرار دادن استفاده بلند مدت و مقاومت در برابـر انـواع شـرایط، سیسـتم هـا الکتروفـورز ساخت دنا ژن تجهیز کیفیت را به عنوان فاکتور ضروری در تولیدات خود رعایت نموده است.این دسـتگاه هـا بـا قابلیـت کاربر ران نمودن ژل آگارز به منظور جداسازی محصول PCR، مشاهده اثر آنزیمها محدودالاثر، بررسـی انـواع مختلـف قطعات اسید نوکلئیک، بررسی نتایج حاصل از کلونینگ و نیز جداسازی انواع مختلف قطعات با کیفیت بالا صورت میگیرد.