ترموبلاک گرم و سرد کننده به عنوان دستگاه مورد استفاده در آزمایشگاه مولکولی می باشد.

انکوبه نمودن انواع نمونه های موجود در انواع لوله های آزمایش با ترموبلاک دنا ژن تجهیز ممکن و میسر میباشد. این دستگاه با دارا بودن بلاک قابل تعویض توان انکوبه نمودن 6 نوع لوله مختلف می باشد. دستگاه با داشتن پلتیر بسیار حساس قابلیت کنترل دمایی نمونه ها تا 120درجه سانتیگراد را دارا می باشد. دستگاه ترموبلاک مذکور دارای هر دو قابلیت گرم و سرد کنندگی نمونه ها، LED نشان دهنده دما و نیز اندازه مناسب می باشد.

tech spe