ترموبلاک گرم کننده به عنوان دستگاه مورد استفاده در آزمایشگاه مولکولی می باشد