مشکل: جریان صفر می باشد

راه حل: 1- دستگاه الکتروفورز به درستی به دستگاه وصل نمی باشد و دستگاه تحت بار نمی باشد. لازم است به دقت اتصالات را وصل کرده و دستگاه را به درستی به منبع تغذیه وصل کرده. 2- مقاومت بیش از اندازه سیستم الکتروفورز به عنوان مثال حجم ناقص بافر 3- غلظت نا صحیح بافر
2- مقاومت بیش از اندازه سیستم الکتروفورز به عنوان مثال حجم ناقص بافر
3- غلظت نا صحیح بافر

مشکل: نمایشگر روشن نمی شود

راه حل: لازم است ابتدا دستگاه از برق کشیده شود و سراغ فیوز دستگاه رفت. به بررسی فیوز دستگاه پرداخته و صحت فیوز ورودی دستگاه را بررسی نموده.

راه حل نهایی:

در صورتی که مشکلات گفته شده مطابق با راه حل رفع نشد ؛ با توجه به تخصصی بودن امر تعمیر منبع تفذیه الکتروفورز لازم است در اسرع وقت با واحد خدمات پس از فروش شرکت تماس گرفته و موضوع را در میان بگذارید.
English