لطفا جهت سفارش تعیین توالی فرم زیر را دانلود نمایید.

Sequencing Order Form

لطفا جهت آگاهی از شرایط ارسال نمونه موارد زیر را رعایت نمایید.

شرایط ارسال نمونه جهت تعیین توالی

 1. مقدار محصول PCR و پلاسمید ارسالی برای هر بار خوانش 20 میکرولیتر و غلظت DNA برای محصول PCR باید 5  تا 50 نانوگرم \ میکرولیتر و برای پلاسمید 150 تا 300 نانوگرم \ میکرولیتر باشد.
 2. عکس باند DNA که 5 میکرولیتر بر روی ژل آگارز ران شده است، به همراه نمونه ها ارایه گردد.
 3. باندهای DNA بسیار بزرگ یا کوچک و کم رنگ نباشد.
 4. باندهای DNA فاقد باندهای اختصاصی ، اسمیر و پرایمر دایمر باشند.
 5. DNA با آب رقیق گردد (بافر TE مانع انجام صحیح تعیین توالی می­شوند).
 6. غلظت پرایمر 5 تا 10 پیکومول \ میکرولیتر باشد.
 7. سایز قطعه مورد نظر و نیز سایز وکتور ذکر گردد.
 8. سایز قطعه مورد نظر کمتر از 200 نوکلئوتید نباشد.
 9. در برگه سفارش، دمای ذوب هر پرایمر ذکر گردد.
 10. در طراحی پرایمر حتما دقت شود که TM بیشتر از 65 درجه نباشد و محل اتصال پرایمر تا آغاز قطعه مورد نظر حداقل 50 نوکلئوتید فاصله داشته باشد. باید 18-22 نوکلئوتید طول داشته باشد.
 11. در صورت استفاده از کیت خاصی برای استخراج و یا تخلیص، حتما نام آن در برگه سفارش ذکر گردد.
 12. مشخصات DNA و پرایمر مربوط به آن در لوله های 0/5 و یا 1/5 میکرولیتری ارسال گردد.
 13. تعیین توالی تا 850 جفت باز انجام می شود.
 14. در صورتی که جواب سکانس به هر دلیلی در مرحل اول مناسب نباشد، یکبار بصورت روی همان نمونه ارسال شده مجددا سکانس انجام خواهد شد و بدون در نظر گرفتن جواب مرحله دوم ، تنها هزینه یک تعیین توالی محاسبه خواهد شد.

 

تلفن: 02166840435 موبایل: 09120351457-09385811523

ایمیل:‌ Info@denagene.com – denagenetajhiz@gmail.com

 

 

English