Cellulose Acetate  Electrophoresisتوجه: شرکت دنا ژن تجهیز امادگی خود را جهت ساخت انواع مدل سفارشی مورد نیاز شما اعلام می دارد.

دستگاه الکتروفورز جهت شناسایی و تشخیص انواع مولکول های زیستی مورد استفاده قرار می گیرد. الکتروفورز تشخیص طبی (Clinical Electrophoresis) که به الکتروفورز استات سلولز نیز معروف می باشد، جهت جداسازی و تشخیص نمونه های بالینی استفاده می شود.

موارد استفاده دستگاه الکتروفورز تشخیص طبی:

  • تشخیص هموگلوبین
  • ایزوزیم ها
  • پروتئین های سرم
  • لیپو پروتئین ها
  • گلیکو پروتئین ها
English