راهنمای الکتروفورز اگارز۱- لینک دانلود نحوه استفاده و آب بندی از الکتروفورز عمودی ساخت شرکت دنا ژن تجهیز:
https://www.aparat.com/v/zvJxu
۲- لینک دانلود مشاهده کیفیت ریل تایم الکتروفورز ساخت دنا ژن تجهیز:
http://uupload.ir/view/99qa_realtime_electrophoresis.mp4/
۳- لینک دانلود مشاهده کیفیت ترانسلومیناتور سری Safe‌ساخت شرکت دنا ژن تجهیز:
http://uupload.ir/view/mx37_denagene_transilluminator.mp4/

English