#

�������������������� ����������-�������������������� ��������- �������� ��������������������- �������������������� - �������� ����������- ������ �������� ��������������������- �������������������� ���������� ���� �������� ����������- �������������������� ������������ - �������������������� �������� �������� ������ ���� ����������

  • جداسازی و تشخیص DNA
  • جداسازی و تشخیص پروت‍ئین
  • مواد آزمایشگاهی
  • خانواده سانتریفیوژ
  • ترمو