#

عنوان گروه

دنا ژن
ژل-داکیومنت

ژل داکیومنت

دنا ژن
خرید-دستگاه-PCR

خرید دستگاه PCR

دنا ژن
ترانسلومیناتور-UV

ترانسلومیناتور UV

دنا ژن
دستگاه-ژل-باکس

دستگاه ژل باکس

دنا ژن
ترانسلومیناتور-safe

ترانسلومیناتور safe

دنا ژن
ریل-تایم-الکتروفورز

ریل تایم الکتروفورز

دنا ژن
الکتروفورز-پاور-سرهم

الکتروفورز پاور سرهم

دنا ژن
الکتروفورز-افقی

الکتروفورز افقی

دنا ژن
منبع-تغذیه-الکتروفورز

منبع تغذیه الکتروفورز

دنا ژن
ژل-کست

ژل کست

عنوان گروه

دنا ژن
الکتروفورز-عمودی

الکتروفورز عمودی

دنا ژن
DGGE

DGGE

دنا ژن
وسترن-بلات

وسترن بلات

دنا ژن
سمی-درای

سمی درای

دنا ژن
دات-بلات

دات بلات

عنوان گروه

دنا ژن
رنگ-DNA

رنگ DNA

عنوان گروه

دنا ژن
مینی-سانتریفیوژ

مینی سانتریفیوژ

دنا ژن
میکروفیوژ-ورتکس

میکروفیوژ ورتکس

دنا ژن
ورتکس

ورتکس

عنوان گروه

دنا ژن
ترموسایکلر-(دستگاه-PCR)

ترموسایکلر (دستگاه PCR)

دنا ژن
ترموبلاک

ترموبلاک


  • جداسازی و تشخیص DNA
  • جداسازی و تشخیص پروت‍ئین
  • مواد آزمایشگاهی
  • خانواده سانتریفیوژ
  • ترمو