#

������ �������� - slot Blot - �������������� �������������� - ���������� ������������������ - ������������ ��������������- �������������� �������������� - �������� �������������� - ��������������

  • جداسازی و تشخیص DNA
  • جداسازی و تشخیص پروت‍ئین
  • مواد آزمایشگاهی
  • خانواده سانتریفیوژ
  • ترمو