#

�������������������� �������� ��������-�������������������� ��������- �������� ����������- ������ �������� ��������������������- �������������������� ���������� ���� �������� ���������� - ���� ���������� - �������������������� ������������ - �������� ������ ����

  • جداسازی و تشخیص DNA
  • جداسازی و تشخیص پروت‍ئین
  • مواد آزمایشگاهی
  • خانواده سانتریفیوژ
  • ترمو