#

������������������-������������������ ���������� - ���������� ���������� - �������� �������� - ���������� - ������ ���� ���������� - ���������� ���������� ������������ -������������������ ������������- �������� ������

  • جداسازی و تشخیص DNA
  • جداسازی و تشخیص پروت‍ئین
  • مواد آزمایشگاهی
  • خانواده سانتریفیوژ
  • ترمو