۱- لینک دانلود نحوه استفاده و آب بندی از الکتروفورز عمودی ساخت شرکت دنا ژن تجهیز:
https://tv.inoti.com/Video/11726

۲- لینک دانلود مشاهده کیفیت ریل تایم الکتروفورز ساخت دنا ژن تجهیز:
https://tv.inoti.com/Video/10543
۳- لینک دانلود مشاهده کیفیت ترانسلومیناتور سری Safe‌ساخت شرکت دنا ژن تجهیز:
https://www.aparat.com/v/aBy9n